Switch Mode

Bookmark ชั้นหนังสือ – บันทึกเรื่องที่อ่าน

DELETE

ท่านสามารถบันทึกเรื่องที่ต้องการติดตามได้สูงสุด 50 เรื่อง และจะเรียงลำดับตามเรื่องที่มีการอัพเดทใหม่ (การบันทึกเรื่องในแต่ละอุปกรณ์จะแสดงผลต่างกันออกไป)